MIO012: F3 Marknadsföring, affärsidé och strategi

Innehållsförteckning

Instuderingsfrågor angående:

 • Marknadsföring (Kap 8-10)
 • Organisation (Kap 12-13)

Marknadsföring (kapitel 8-10)

 1. Vad är en marknad?

  • Ett ställe där utbud och efterfrågan möts
  • Potentiella kunder
  • Total efterfrågan för tjänsten eller produkten
 2. Vad går marknadsföring ut på?

  • Skapa intäkter
  • Utveckla och stärka företagets position på marknaden
  • Förstå marknader och kunder
  • Identifiera intressanta kunder och kundbehov
  • Utveckla varor och tjänster som tillgodoser kundbehov
  • Skapa och bibehålla goda kundrelationer
  • Effektivt leverera varor och tjänster
 3. Varför har marknadsföring fått allt större betydelse?

  • Kundbrist
  • Stordrift, massproduktion och masskonsumtion
  • Internationalisering, ökat avstånd mellan producent och kund
  • Kortare livscykel p.g.a. snabbare marknads- och teknikförändringar
  • Hyperkonkurrens, intensivare och från fler håll.
 4. Beskriv de övergripande stegen i marknadsföringsprocessen.

  • Består av fem steg
   1. Marknandsundersökningar. Identifiera kundbehov och -preferenser -> affärsmöjligheter.
   2. Strategisk marknadsföring (STP). Segmentering, fokusering och positionering. Dela upp marknaden i delmarknaden samt identifiera framgångsfaktorer i dessa. Välja målgrupper inom delmarkanden (segmentet). Få produkten att ses och upplevas på ett visst sätt.
   3. Taktisk marknadsföring. Sker på kort sikt. Använder konkurrensmedlet ”de fyra P:na”: Produkt, pris, plats (distributionskanal) och påverkan.
   4. Genomförande.  Hela företaget medverkar.
   5. Uppföljning. Både framgångar och misslyckanden. Förslag på korrigerade och förbättrade marknadsföringsåtgärder
 5. Vilka är företagets konkurrensmedel?

  • ”De fyra P:na”
   1. Produkt, vad erbjuder säljaren?
   2. Priset, vad kostar erbjudandet?
   3. Platsen, var finns erbjudandet tillgängligt?
   4. Påverkan, hur kommunicerar jag med säljaren?
 6. Varför använder sig företag av marknadssegmentering?

  • Få större genomslag av marknadsinsatserna
  • Bättre överenskommelse mellan målgruppen och företagets affärserbjudande
 7. Vilka olika typer av företag ingår i en marknadskanal (distributionssystem)?

  • Agenter och mäklare. Underlättar köp och försäljning
  • Handelsföretag Köper varorna och säljer dessa vidare
  • Fysiska distributionsföretag. Logistiska tjänster
  • Serviceföretag. Service av allehanda slag.
 8. Vilka uppgifter utför mellanhänder, och varför är de viktiga?

  • Marknadsföring
   • Sortimentsammanställning
   • Säljfrämjande åtgärder
   • Kundkontakter
   • Förhandlingar och genomförande av affärstransaktioner
   • Fysisk distribution
   • Finansiering
   • Risktagande
 9. Vad innebär vertikal integration?

  • Samverkar och samarbete mellan de olika företagen i distributionssystemet.
  • Kan t.ex. vara samma företag i flera led, eller franchising.
 10. Vad innebär det att ett företag är marknadsorienterat?

  • Kunden (marknaden) står i centrum.
  • Medarbetarna vet att kunden (marknaden) är en av företagets viktigaste tillgångar
  • Hela organisationen är inriktad på att skapa bättre och/eller billigare produkten än konkurrenterna för att tillgodose kunden (marknaden)
 11. Vad menas med fyra P-synsättet?

  • Den operativa marknadsföringen går ut på att få kunden att köpa produkten genom att skapa, prissätta och distribuera produkten samt påverka marknaden.
 12. Vad innebär relationsmarknadsföring?

  • Kundrelationen står i centrum. Viktigt att etablera, vårda och förädla kundrelationen.
  • Samverkan med kunden, skräddarsy lösningar för kundens behov.
 13. Hur kan man beskriva en produkt?

  • Det som företaget erbjuder marknaden.
  • Kan vara en tjänstpersonplatsaktivitetorganisation eller idé,
 14. Vad är systemförsäljning?

  • En försäljning som baseras på de sammanhängande behoven hos en kund.
  • Kan t.ex. vara dator, support, rådgivning, utbildning och service. Eller totalentreprenad.
  • Nyckelfärdiga hus
 15. Hur kan varumärket differentiera produkter?

  • Det kan anpassas till speciella krav/önskemål hos målgruppen i marknadssegmentet. T.ex.
  • Produktegenskaper
  • Kundvärde
  • Återspegla värderingar
  • Utrycka personlighetsdrag
  • Knyta an till kunderna
 16. Vad påverkar prissättning?

  • Kundernas priskänslighet
  • Produktens självkostnad
  • Konkurrenternas priser
 17. Vad innebär elastisk respektive oelastisk efterfrågan?

  • Elastisk – En prisökning medför endast en liten skillnad i efterfrågan
  • Oelastisk – En prisökning leder till en avsevärt minskad efterfrågan. Högre priskänslighet hos kunderna.
 18. Redogör för olika prissättningsmetoder.

  • Vinstpåläggsmetoden – På varans självkostnadspris läggs ett, i förväg beräknat, pålägg.
  • Värdebaserad prissättning – Vid prissättningen är utgångspunkten vilket värde produkten har för kunden. ”Värde per krona”
  • ”Gällande marknadspris” – Kan t.ex. vara fordonsdrivmedel.
 19. Beskriv marknadskommunikationstrappan.

  • Består av fem steg som börjar vid att göra kunden medveten av produkten för att i slutändan förmå kunden att genomför att köp
   • Bristande medvetenhet – kunden känner inte till produkten
   • Medvetenhet – kunden vet om att produkten finns
   • Kunskap – kunden känner till produkten och vet vad den har för egenskaper
   • Preferens – företaget ska få kunden att tycka om just denna produkt
   • Köp – kunden skaffar produkten
 20. Vilka är de vanligaste metoderna för marknadskommunikation?

  • Personlig försäljning
  • Reklam
  • Sales promotion (säljfrämjande åtgärder), t.ex. tävlingar, butiksreklam och presenter
  • Public relations/publicitet
  • Elektronisk kundkommunikation
  • Direkt marknadsföring
 21. Vad är reklam, och vad är syftet med den?

  • ”Reklam är varje form av prestation – betald av en identifierbar sändare – som syftar till att främja försäljningen av varor och tjänster.”
 22. Vad är personlig försäljning, och när är den lämplig?

  • Muntlig kommunikation. T.ex. butikssäljare, bankpersonal eller servitör i restaurang. Det kan också vara uppsökande försäljning ”dammsugarförsäljare”.
  • Den är lämplig vid försäljning av producentvaror (varor som köps för att användas i samband med tillverkning av andra produkter). Inte sällan råvaror och halvfabrikat.
 23. Vad innebär lojalitetseffekten?

  • En ökad lönsamhet. Att få kunderna stanna fortsätta köpa produkten.
  • Den beror på sex olika faktorer:
   • Kostnaden för att få kunden kan slås ut under längre tid
   • Resultatet intjänas under längre tid
   • Lojala kunder köper mer över tid
   • Mindre resurser behövs för att hantera befintliga kunder jämfört med nya
   • Lojala kunder rekommenderar leverantören ”muntlig marknadsföring”
   • Lojala kunder är beredda att betala ett högre pris (t.ex. Applekunder)
 24. Vad är en tjänst?

  • En funktion eller aktivitet som tillför värde till en kund utan att få ett fysiskt objekt.
 25. Vad innebär en produktkopplad tjänst?

  • En tjänst som ger ett mervärde för produkten. T.ex.
  • Leveransförmåga
  • Installation
  • Garantiservice
  • Användarinstruktioner
  • Utbildning
  • Underhåll
  • Reparationer

Organisation (kapitel 12-13)

 1. Vad är en organisation?

  • En samling människor som beslutat sig för att verka tillsammans för att nå ett eller flera för dem kända mål.
  • Ett system av roller som knyts samman med kommunikationsvägar för att hjälpa deltagarna att gemensamt uppnå vissa bestämda mål.
  • Ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete mellan människor.
  • En hierarkisk lösning på ett transaktionsproblem som inte den fria marknadens mekanismer kan lösa på ett effektivt sätt.
  • (Wikipedia)
 2. Vad menas med att organisera?

  • Sättet att fördela arbete och ansvar
  • Sättet att fördela beslut och befogenheter
  • Sättet att leda och samordna verksamheten.
 3. Beskriv vad som kännetecknar, samt illustrera följande organisationsformer:

  1. Funktionsorganisation
   funktionsorganisation

   • En horisontell  arbetsfördelning med utgångspunkt i företagets huvudfunktioner (affärsfunktioner)
   • VD samordnar hela företagets verksamhet
   • Chef för huvudfunktion samordnar verksamheten inom huvudfunktionen (t.ex. ekonomichef – ekonomiavdelning)
  2. Funktionell organisation
   funktionell organisation

   • Varje underordnad har fler än en chef
   • Varje chef har ansvar för och orderrätt inom sitt ansvarsområde
  3. Divisionsorganisation
   divisionsorganisation

   • Under ett samordnande centrum – företagsledning eller koncernledning – grupperas verksamheten i divisioner.
    • Ledningens uppgifter: ekonomiska ramar för divisionerna, omstruktureringar, tillsättande av divisionschefer.
   • Varje division är självständig och har ansvar för sin företagsdel
   • Divisionerna kan t.ex. delas upp i produktområde, marknad eller affärsidé
  4. Matrisorganisation

   Matrix organisation scheme.svg
   Matrix organisation scheme” av CheryEget arbete. Licensierad under Public domain via Wikimedia Commons.

   • Avdelningscheferna ansvarar för avdelningen som helhet
   • Specialister/funktionella chefer ansvarar för sina specialistfunktioner inom alla avdelningar
   • De anställda kan ha fler än en chef
  5. Processorganisation

   processorganisation

   • Består av två grundläggande enheter
    • Kompetenscenter – där kunskapen utvecklas och förädlas
    • Processer – där kompetens används och skapar värde för kunden
  6. Projektorganisation

   projektgrupp

   • En grupp har ett tillfälligt uppdrag med givna tids-, kostnads- och kvalitétsramar
 4. Vad är skillnaden mellan en funktions- och en funktionell organisation?

  • Varje medarbetare har en chef (funktionsorganisation)
  • Varje chef har orderrätt inom och ansvarar för sitt område (funktionell organisation)
 5. Varför är divisionsorganisation en vanligt förekommande modell bland svenska storföretag?

  • Underlättat integreringen mellan olika avdelningar. Blir lättare att samordna resurser. Är lättare att få överblick. VD behöver inte kunna detaljer kring företagets verksamhet.
  • Ansvar och befogenheter flyttas till personer längre ner i organisationen vilket avlastar företagsledningen.
 6. Vilka fördelar resp. nackdelar finns med matrisorganisation?

  • Fördelar: blir enklare att nyttja specialister.
  • Nackdelar: kan bli svåröverskådligt, oklar ansvarsbit, kan behövas många möten för samordning.
 7. Vad innebär arbetsorganisation?

  • Hur arbetet organiseras
  • Hur människan inordnas och samordnas med andra produktionsfaktorer
 8. Taylors principer

  1. Vilka är dessa?

   • Eftersträva långt driver arbetsfördelning och specialisering av arbetsuppgifterna
   • Fastlägg med hjälp av systematiska arbetsstudier den bästa metoden för att utföra varje arbetsuppgift
   • Tillämpa individuell ackordslön som löneforn
   • Eftersträva noggrann övervakning och klara gränser mellan arbetsledning och arbetare
  2. Vilken kritik finns mot dessa principer?

   • Överdrivet sönderstyckade arbetsuppgifter
   • Alltför hård styrning
   • Uppdriven produktionstakt
  3. Hur kan man försvara dessa principer?

   • Principerna har betytt mycket för utveckling av effektiva produktionssystem
   • De har också bidragit till att utveckla det materiella välståndet
 9. Vad utmärker ett ”bra arbete”?

  • Arbetet måste ha ett innehåll som ”kräver något” av individen
  • Arbetet måste ge tillfälle till kontinuerlig inlärning
  • Arbetet måste innehålla beslutsfattande
  • Arbetet måste ge anseende, medmänsklig förståelse och respekt
  • Arbetet måste ge framtidsförhoppningar
 10. Beskriv en modern arbetsorganisation.

  • Parallella processer – olika led i produktionsprocessen (utveckling, design, konstruktion, tillverkning) sker parallellt
  • Långtgående samarbetet mellan av delningar
  • Bredare kompetens hos de anställda
  • Platta organisationer med få beslutsled, resultatansvaret ligger så lågt ner i organisationen som möjligt
  • Mer lagarbete – medarbetare tar över varandras uppgifter och befattningsgränser suddas ut
  • Rotation mellan uppgifter – breddar kompetensen, undviker arbetsskador
  • Bättre personalutbildning
 11. Vad innebär en lärande organisation?

  • Medarbetare tar själva ansvar för förbättring av metoder, rutiner, kvalitet och produktivitet.

One thought on “MIO012: F3 Marknadsföring, affärsidé och strategi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.