VBM012: F1 Byggnads- och materialegenskaper, porositet och densitet

Kursplan: http://kurser.lth.se/kursplaner/14_15/VBM012.html

Kursmaterial, exempel på byggnader, viktiga byggnadsegenskaper, krav på byggnad, materialgrupper, viktiga materialegenskaper, materialens strukturella uppbyggnad (bindningstyper, homogenitet, isotropi), porositet, densitet, exempel.

Continue reading ”VBM012: F1 Byggnads- och materialegenskaper, porositet och densitet”