Studiedagbok 2014-01-23

FMA420: Föreläsning. Räkning med vektorer. Geometrisk förklaring av addition och multiplikation. Bas och koordinater. Linjärt oberoende/beroende.

FAFA30: Föreläsning. Temperatur. Längd- och volymutvidgning. Specifik värmekapacitet. Fasövergång. Tryck. Energi.

Övning: Vid volymsändring av vätska i behållare: räkna även med behållarens storleksändring. Vid beräkning av avdunstning behöver ej hänsyn tas till fasövergång, utan c kan räknas direkt.