FAFA30 F6: FVG7,8,9

Ex.: Blodtryck. Ex.: Bolmenanläggningen. Ex.: Eka.

Termodynamik: frihetsgrader, tillståndsändringar (isoterm, isobar, isokor och adiabat), Termodynamikens första huvudsats. Arbete, värme, $latex C $, inre energiändring,

Exempel: Blodtryck

 • Äldre person: 180/110
 • I ungdomen: 120/90

a) Vad är enheten?

b) Uppskatta hur många procent blodomloppets ’rörradie’ har minskat? Antag: oförändrat flöde.

Lösning

a) Enheten är mmHg

b) Poissons ekvation: $latex \phi =\frac{\pi}{8\eta}\cdot \frac{p_1-p_2}{L}R^4 $

 1. Antar att den gamla radien är $latex x\cdot R$.
 2. Då oförändrat flöde förutsätts innebär att: $latex \phi_{ung}=\phi_{gammal} $
 3. Sätter $latex \alpha=\frac{\pi}{8\eta}\cdot \frac{1}{L} $. Detta då $latex \alpha$ är konstant för båda åldrarna. 
 4. Den nya ekvationen lyder alltså: $latex \phi_\alpha=\alpha\cdot (p_1-p_2)\cdot R^4$
 5. $latex \phi_{\alpha,ung}=\phi_{\alpha,gammal}\Leftrightarrow \alpha \cdot 30\cdot R^4=\alpha \cdot 70(xR)^4 $
 6. $latex 1=\frac{3}{7x}=0,81$
 7. Svar: 19%

Exempel: Bolmenanläggningen

Dricksvatten från en sjö i Småland till Lund.

 • Längd, $latex L=80km$
 • Höjdskillnad, $latex h=90m$
 • Area, $latex A=8m^2$
 • Flöde, $latex v=2,5m^3/s$

a) Är flödet laminärt eller turbulent?

b) Vad är tryckfallet p.g.a. friktionen?

Lösning

a) Använder Reynolds tal: $latex Re=\frac{\rho Vd}{\eta}$.

 1. Räknar ut rörets diameter: $latex A=\pi R^2=8m^2\Leftrightarrow R=1,6m \Leftrightarrow d=3,2m$
 2. Räknat ut hastigheten för fluiden: $latex \phi=vA=2,5m^3/s \Leftrightarrow v=0,3m/s $
 3. Vet att $latex \rho=10^3$, $latex \eta=10^-3$
 4. Sätter in i ekvationen för Re: $latex Re=\frac{10^3\cdot 0,3\cdot 2\cdot 1,6}{10^-3}=9,6\cdot 10^5 $
 5. Turbulent eftersom $latex Re > 4000 $

b) Använder sambandet: $latex p_1-p_2=2f\frac{L}{R} \cdot \frac{\rho v^2}{2}=f\frac{L\rho \phi^2}{\pi^2\cdot R^5}$. Antar skrovlig yta (påverkar tabelvärdet $latex f $)

 1. $latex \Delta p=2\cdot 0,7\frac{8\cdot 10^4\cdot 10^3\cdot 0,32}{1,6\cdot 2}=3\cdot 10^5 Pa$
 2. Svar: Tryckfallet p.g.a. friktionen är $latex 10^5 Pa$

Bonus: Behöver vattnet pumpas?

 1. $latex \Delta p_{niva}=\rho g h = 10^3\cdot 9,81\cdot 90 \approx 9\cdot 10^5 Pa $
 2. $latex \Delta p_{niva} > \Delta_p$ så det behövs ej pumpar.

 Exempel: Eka

Eka förtöjd. Strömningshastigheten ökar p.g.a. regn.

 • Längd, $latex L=2,5 m$
 • Bredd, $latex b=0,6 m$
 • Höjd, $latex h=0,4 m$
 • Massa, $latex m=75 kg$

Antagande

 • Vattnet: ideal fluid
 • Ok använda Bernoullis ekvation.

a) Beräkna ekans djupgående (dvs. avståndet mellan botten och vattenlinjen) innan vattnets strömningshastighet ökar.

b) Vid vilken strömningshastighet i vattenfylls ekan (dvs. djupgåendet = höjden = -0,4 m)?

Lösning

 • Väljer vattenytan som referenslinje, dvs. då $latex y=0$. Detta innebär att botten befinner sig på $latex y=-0,4$
 • På ekan verkar ett tryck $latex P=P_{atm}+\frac{F}{A}=P_{atm}+\frac{mg}{L\cdot b}$
 • Lägger ut tre stycken referenspunkter
  1. Botten på ekan, lugnt vatten
  2. Botten på ekan, strömmande  vatten
  3. Ytan på ekan, strömmande vatten
 • Hastigheten är lika på botten och ytan i det strömmande vattnet: $latex v_2=v_3=0$ (ty båten står still)
 • Bernoullis ekvation: $latex p_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2+\rho g y_1=p_2+\underbrace{\frac{1}{2}\rho v_2^2}_{=0}+\rho g y_2=p_{atm} $. Där $latex p_{atm}$ är atmosfärstrycket
 • $latex p_1=p_2=p_{atm}+\frac{mg}{A} $

a)

 1. $latex p_2+\rho g y_2=p_{atm} $
 2. $latex p_{atm}+\frac{mg}{A}+\rho g y_2=p_{atm}\Rightarrow y_2=\frac{m}{A\rho}=\frac{75 kg}{2,5m\cdot 0,6m\cdot 10^3 kg/m^3}=0,05m$
 3. Svar djupgåendet är 0,05.

b)

 1. Genom att använda positionerna (1) och (2) fås: $latex \frac{1}{2}\rho v_1^2+\rho g y_1=\rho g y_2\Rightarrow v_1=\sqrt{2g(y_2-y_1)}=2,6m/s$

Termodynamik

Tryck: $latex p=\frac{2}{3}n_0(W_{kin})_{en} $

Kinetisk energi, ideal gas: $latex (W_{kin})_{en}=\frac{3}{2}kT$. ($latex k=1,380650\cdot 10^{-23}J\cdot K^{-1}\cdot stycken^{-1} $).

Frihetsgrader

 • Behövs för att kunna beräkna $latex W_{kin} $.
 • I rummet: 3 frihetsgrader.
 • Ädelgaser: 3 frihetsgrader.
 • Varje frihetsgrad ger: $latex W_{kin}=\left( \frac{1}{2}kT \right )\cdot \text{antal frihetsgrader} $.
 • Molekyler (av flera atomer) kan även vibrera och rotera vilket ger minst tre frihetsgrader för en gas.

Tillståndsändring

pV-diagram

 • Isoterm => konstant temperatur ($latex \Delta T=0$)
 • Isobar => konstant tryck ($latex \Delta p=0$)
 • Isokor => konstant volym ($latex \Delta V=0$)
 • Adiabat => ingen värmeförändring ($latex \Delta Q=0$)

Termodynamikens första huvudsats

$latex \underbrace{Q}_\text{Tillford varme}=\underbrace{\Delta U}_\text{Andring av inre energi}+\underbrace{W}_\text{Utfort arbete} $

 • $latex Q>0\Leftrightarrow \text{Systemet tillfors varme}$
 • $latex \Delta U=\text{Slutenergi}-\text{Startenergi} $
 • $latex W>0\Leftrightarrow \text{Systemet utfor arbete}$

Arbete

$latex dW=p\cdot dV $

Värme

$latex Q=mc\Delta T=\frac{m}{n}cM\Delta T=nC\Delta T$

 • Molar specifik värmekapacitet: $latex C=cM $
 • (För gaser används oftast $latex Q=nC\Delta T$)

Två olika $latex C $ (isokor/isobar)

 • Isokor: $latex C_v $, $latex W=0$
 • Isobar $latex C_p$, $latex W>0$
 • $latex C_p>C_v$. (För isobar blir del av $latex Q$ $latex W$)

Inre energiändring

Ideal gas: $latex W_{pot}=0$. Inre energin helt beroende av $latex T$.

$latex \Delta U=\frac{f}{2}Nk\Delta T=n\frac{f}{2}R\Delta T $

 • $latex U $ är inre energiändringen
 • $latex f $ är antalet frihetsgrader (enatomig gas och ädelgaser: $latex f=3 $)
 • $latex O_2,N_2:f=5$ om $latex 50K<T<2000K$

$latex C_v=\frac{f}{2}R$

$latex C_p=\frac{f}{2}R+R$

$latex \gamma=\frac{C_p}{C_v} $

Isokor Isobar Isoterm Adiabat
$latex Q$  $latex \frac{f}{2}nR\Delta T$$latex nC_v\Delta T$  $latex \left( \frac{f}{2}+1\right) nR\Delta T$$latex nC_p\Delta T$  $latex Q=W $ 0
 $latex \Delta U$  $latex \frac{f}{2}nR\Delta T$  $latex \frac{f}{2}nR\Delta T$  0 $latex \frac{f}{2}nR\Delta T $
 $latex W $  0  $latex p(V_2-V_1) $$latex nR\Delta T$ $latex nRT\ln \left( \frac{V_2}{V_1} \right )$ $latex -\Delta U $

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.